Activiteiten

LANDBOUWTOELEVERING

Landbouwtoelevering

De landbouwtoeleveringssector bevindt zich hoger in de bedrijfskolom dan landbouw-, tuinbouw- en veeteeltbedrijven. De sector levert alle vereiste productiemiddelen, waaronder :

– zaaigoed,
– gewasbeschermingsmiddelen (fytosanitaire producten),
– kunstmest en andere meststoffen,
– diervoeders.

In de landbouwtoeleveringssector controleert PROMAG de operatoren op wie de volgende benchmarks van toepassing zijn.

FCA

OVOCOM beheert de Feed Chain Alliance (FCA)-standaard, een benchmark die als leidraad dient voor diervoederbedrijven. Die standaard is specifiek ontworpen door en voor professionals uit de sector.

PROMAG is een van de belangrijkste certificatie-instanties voor de FCA. De documenten met betrekking tot die standaard zijn beschikbaar op de website Ovocom.

→ Ga voor meer info naar de website van Ovocom

FCA – CC01 (Productie en diensten voor diervoeders)

FCA – CC03 (Vleeswinkels die categorie 3-materiaal produceren)

FCA – CC04 (Binnenvaartbedrijf)

FCA – NZO (Levering van diervoeders aan Nederlandse melkveehouders)

FAVV

De missie van het FAVV (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen) is te waken over de veiligheid van de voedselketen en de kwaliteit van het voedsel met het doel de gezondheid van de consumenten, dieren en planten te beschermen.

Het FAVV integreert alle controlediensten die bevoegd zijn voor de hele voedselketen. Het is niet alleen bevoegd voor de controle van levensmiddelen, diervoeders, meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen, maar ook voor preventie- en beheersmaatregelen op het vlak van dierengezondheid en fytosanitaire aspecten. Ook de opstelling van operationele regels inzake controles, certificatie en infrastructuurnormen die gelden voor operatoren van de voedselketen behoort tot de taken van het FAVV. Daarnaast staat het FAVV in voor de communicatie over alle relevante thema’s en in het bijzonder voor het informeren van consumenten.

→ Ga voor meer info naar de website van het FAVV

G001 – AFSCA
(Autocontrolegids Diervoeders)
→ Meer info

G035 – AFSCA
(Autocontrolegids in de sector van de productie en de groothandel van minerale meststoffen)
→ Meer info

G038 – AFSCA
(Autocontrolegids voor de handel in granen en agro-toelevering)
→ Meer info

BFA

De Belgian Feed Association (BFA), voorheen BEMEFA, heeft als missie de belangen van de mengvoedersector te behartigen op alle beslissings- en overlegniveaus, bijvoorbeeld bij Europese, nationale en regionale overheden, landbouworganisaties, enz.
Op vraag van de distributiesector heeft de BFA het lastenboek “De productie en levering van plantaardig mengvoeder” (afgekort: Lastenboek Plantaardig) opgesteld. Het doel ervan is de werkwijze voor de productie en de levering van plantaardige mengvoeders te beschrijven. Met andere woorden: dit lastenboek geeft de vereiste voorwaarden aan bij de productie van plantaardig mengvoeder.
De controles in het kader van het Lastenboek Plantaardig zijn eveneens vervat in de analyses van het bemonsteringsplan van de BFA.

→ Ga voor meer info naar de website van de BFA

Lastenboek Plantaardig
(De productie en levering van plantaardig mengvoeder)
→ Meer info

Qualimat Transport

De Franse benchmark Qualimat Transport die wordt beheerd door Qualimat, waarborgt de kwaliteit van grondstoffen tijdens het bulkvervoer over de weg.

→ Ga voor meer info naar de website van Qualimat

RCNA -STNO

Deze Franse benchmarks, die worden beheerd door Qualimat, laten certificatie toe in de diervoedersector.
RCNA (Référentiel de Certification Nutrition Animale) – STNO (Socle Technique Nourrit sans OGM)

→ Ga voor meer info naar de website van Oqualim